Tüzük

1) I. İstanbul Dominiken Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (Dominican Study İnstitute – Istanbul, DoSt-I), Galata Kulesi Sok. No:28, Bereketzade Mah. 34420 Karaköy adresinde bulunan Aziz Petrus ve Pavlus Dominiken Evi’nde kurulu, Vaizler Tarikatı’nın Nizamnamesi’nde belirtildiği gibi (LCO 91 ve 92 § 3), İtalya’daki Aziz Dominikus İdari Bölgesi’ne1 bağlı bir ihtisas eğitim ve araştırma merkezidir.

II. DoSt-I, İstanbul’un zengin ve çeşitli dini ve kültürel ortamından yararlanarak, yalnızca teolojik, sanatsal ve kültürel mirasla ilgili konularda değil, aynı zamanda güne uyarlanmış ve yenilenmiş bir diyaloğun didaktik ve dinsel olarak gerçekleşebilmesiyle ilgili konularda da dinler arası ve kiliseler arası sorunların karşılaştırmalı eğitimi ve araştırılması için bilimsel bir metodoloji geliştirir.

2) I. DoSt-I, farklı disiplinler arasındaki karşılaştırmalı çalışmaları ve araştırmaları ilerletir ve seminerler, eğitim okulları (yaz okulu, kış okulu, vb.), konferanslar dizisi, kültürel ve dini tanıtımlar düzenleyerek akademik faaliyetleri teşvik eder.

II. Aynı amacı paylaşan benzer enstitüler, yurt içi veya yurt dışındaki araştırma merkezleri ve üniversiteler ile ortaklıklar kurabilir.

III. Ayrıca becerilerini ve insan kaynaklarını sunabilir, bina olanaklarını (kütüphane ve ortak çalışma alanları) diğer bilimsel kurumlarla paylaşabilir ve bireysel veya grup eğitimleri için öğrenci ve araştırmacıları ağırlayabilir.

3) I. DoSt-I, kendisi tarafından desteklenen araştırmaların sonuçlarını, konferans bildirileri, toplu monograflar vb. bilimsel çalışmaların yayımlanmasını teşvik eder ve bilimsel yayın serilerinin yönetimini başkalarına önerebilir, kendisi de bu yayınların idaresini üstlenme olasılıklarını değerlendirir.

II. Enstitü, DoSt-I ve Kahire’de bulunan IDEO (Institut dominicain d’études orientales) arasındaki tarihsel iş birliği ilişkisi kapsamında, IDEO üyelerinin araştırmalarını bir araya getiren Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales (MIDÉO), dergisinin bir ekine (Bizans-Türk-Osmanlı) katkıda bulunur.

4) I. DoSt-I, Yönetim Kurulu ve üyelerden oluşur, bu kişiler Dominiken rahipleri olabilir ya da olmayabilir.

II. Yönetim Kurulu, DoSt-I Kurulu’nun hak sahibi olan direktör, sekreter, kütüphane ve arşiv direktörü (kütüphaneci) ve İtalya’daki Aziz Dominikus İdari Bölgesi’nin eğitim naibi ile atanmış üyelerden oluşur.

III. Üyelik ücretini ödeyen, kültür merkezinin önerdiği faaliyetlere katılan ve merkezin kültürel çalışmalarını ilerleten tüm bireyler DoSt-I üyesidir.

5) I. DoSt-I’nin direktörü, DoSt-I Kurulu’na danıştıktan sonra İtalya’daki Aziz Dominikus İdari Bölgesi Başrahibi tarafından atanan, İstanbul’da ikamet eden bir Dominiken rahibidir. Görev süresi 5 yıldır ve yenilenebilir. Ciddi nedenler ortaya çıktığında, İtalya’daki Aziz Dominikus İdari Bölgesi Kurulu tarafından görevden alınabilir.

II. Direktörün görevleri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ona başkanlık etmek, Yönetim Kuruluna toplantı gündemini sunmak, Dost-I’nin faaliyetlerini koordine etmek ve yönetmek; DoSt-I Yönetim Kurulu, İdari Bölge Kurulu ve diğer yetkililer için yıllık yapılmış faaliyetler raporu, mali rapor ve programlanan faaliyetler raporunu hazırlamaktır.

6) I. Enstitü kütüphanecisi, DoSt-I direktörü tarafından yenilenebilir 5 yıllık bir süre için ve Yönetim Kurulunun görüşü alınarak atanır.

II. Kütüphanecinin görevleri, kütüphaneyi yönetmek, satın alınacakları belirlemek, halk veya resmen danışma talebinde bulunan kişiler için açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir. Kütüphaneci ayrıca Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek ve onaylanmak üzere kütüphanenin yıllık planını sunar. Son olarak, kütüphane çalışmalarında sürekliliği sağlamak için dijital katalog sistemlerini sürekli olarak güncel tutmakla sorumludur.

7) I. Sekreter, DoSt-I’nin ekonomik ve idari yönetiminden sorumludur.

II. Yönetim Kuruluna danışıldıktan sonra DoSt-I direktörü tarafından atanır ve yenilenebilir 5 yıllık bir süre için görevde kalır.

III. Mali tabloları denetçilere, Yönetim Kuruluna ve İdari Bölge Kuruluna sunar; Yönetim Kurulu tutanaklarını gönderir, direktöre ve kütüphaneciye DoSt-I’nin faaliyetlerini organize etmede ve kütüphaneyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yardımcı olur. Sekreter, yeni direktörün atanması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen isimleri İdari Bölge Kuruluna iletir.

8) I.Yönetim Kuruluna atanacak yeni üyeler tanıtılır, yine Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile onaylanır ve yenilenebilir 5 yıllık bir dönem için görevde kalır.

II. Yönetim Kurulunun görevleri, kültürel ve araştırma faaliyetlerinin planlanmasını tanımlamak, kütüphane satın alma politikaları için yönergeler belirlemek, bütçe ve nihai bilançoları ve diğer kurumlarla iş birliği anlaşmalarını ve protokolleri onaylamak, İdari Bölge Başrahibine yeni direktör konusunda öneride bulunmak, 5.000 Euro’yu aşan harcamaları onaylamak, Tüzük değişikliklerini İdari Bölge Kuruluna teklif etmektir.

III. Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez toplanır, toplantılar elektronik ortamda da olabilir.

9) I. Denetleme Kurulu, İdari Bölge Kurulu tarafından atanır.

II. Nihai bilançoları DoSt-I Yönetim Kuruluna sunulmadan önce kontrol eder ve onaylar.

10) I. DoSt-I, İtalya’daki Aziz Dominikus İdari Bölgesi ve Aziz Petrus ve Pavlus Dominiken Evi tarafından düzenli olarak finanse edilir. DoSt-I için diğer finansman kaynakları, her türlü bağış, sübvansiyon, yardım veya sununun yanı sıra Avrupa kültürel hibeleri, bakanlık veya üniversite araştırma hibeleri, katkılar, bağışlar ve kitle fonlaması faaliyetleriyle ilgili finansmanlardır.

II. DoSt-I’nin nihai bilançoları kamuya açık belgelerdir ve resmi bir talep olması durumunda sunulabilirler.
 
Bu Tüzük, içerisinde bulunan metne istinaden, İtalya’daki Aziz Dominikus İdari Bölgesi Kurulu tarafından 11 Eylül 2020 tarihli oturumda onaylandı.
Milano’da, Santa Maria delle Grazie manastırımızda yazılmıştır ve İdari Bölge mührü ile 28 Ekim 2020’de mühürlenmiştir.

 

1 Merkezi “Bologna, Piazza S. Domenico, 13” adresinde olan Utriusque Lombardiae İdari Bölgesi, 01.12.1930 tarihli 375/3161 numaralı krallık yasası ile tanınmıs, 10.12.1930 tarihinde Sayıştay’a kaydolmuş, 11.04.1931 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış (IX n. 84, 1930), İçişleri Bakanı Pisanu’nun 22 Ocak 2004 tarihinde imzaladığı karar ile